top of page

PRIVACYVERKLARING

 't Over-zicht  gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens, zoals voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of afgekort in het Engels de GDPR).

Over welke gegevens gaat het?
Als u wenst beroep te doen op de diensten van 't Over-zicht   zal u gevraagd worden om bepaalde gegevens te bezorgen. Deze verstrekt u via de telefoon, de website (via het contactformulier), via e-mail of bij het eerste contact .

 

Het gaat om volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens 

 • Telefoonnummer of GSM-nummer

 • E-mailadres

 • Geboortedatum

 • Rijksregisternummer

 • Mutualiteit

 • Bepaalde relevante medische gegevens 

 • Gegevens over je familieleden, indien dit relevant is voor oftalmologische anamnese


Waarom worden deze gegevens u gevraagd?
 't Over-zicht  heeft deze persoonsgegevens nodig voor een adequate en kwaliteitsvolle dienstverlening.  De gegevens worden enkel gevraagd indien dit noodzakelijk is voor uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoelang worden deze gegevens bewaard?
 't Over-zicht  zal uw dossier  10 jaar bewaren.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
De gegevens vallen onder het beroepsgeheim.   't Over-zicht  zal uw gegevens enkel delen met andere zorgverleners indien dit geoorloofd is:  

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening, vb. met de huisarts, specialist/oftalmoloog, andere (para)medische hulpverlener 

 • indien daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht is, vb. mutualiteit, overheidsinstellingen

 • indien met uw  uitdrukkelijke toestemming vb. de betrokken school, CLB


Welke rechten heeft u t.a.v. uw gegevens?
U heeft recht  om uw dossier in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via contactformulier van de website. Er zal dan een afspraak worden gemaakt omdat hiervoor legitimatie altijd nodig is. 

Als bepaalde gegevens  werden verzameld enkel en alleen op basis van uw toestemming (buiten de gegevens verworven binnen de behandelrelatie), dan kan u die toestemming voor verdere verwerking ten alle tijde intrekken.


Zijn uw gegevens goed beveiligd?
 't Over-zicht  neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Heeft u toch de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op bdeckx.orthoptie@gmail.com.
Bij een klacht over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kan u contact opnemen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

bottom of page